loading...

ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว (The Return of Superman Thailand)

The Return Of Superman Thailand EP.23 : 2 กันยายน 2560

The Return Of Superman Thailand

รายการ : The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
เทปที่ 23 (EP. 23) “Chapter 12 : จะเป็นอย่างไร ถ้าเรา ไม่ได้พบกัน Part 1”
ออกอากาศ : 2 กันยายน 2560
ติดตามชมรายการ The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. – 15.45 น.
ทางช่อง 7HD ดิจิตอลทีวีช่อง 35
รายละเอียด : ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว ย้อนหลัง พบกับ …

(more…)

The Return Of Superman Thailand EP.22 : 19 สิงหาคม 2560

The Return Of Superman Thailand

รายการ : The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
เทปที่ 21 (EP. 22) “Chapter 11 : เธอได้ เรียนรู้อะไรบ้าง ในโลกอันกว้างใหญ่ Part 2”
ออกอากาศ : 19 สิงหาคม 2560
ติดตามชมรายการ The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. – 15.45 น.
ทางช่อง 7HD ดิจิตอลทีวีช่อง 35
รายละเอียด : ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว ย้อนหลัง พบกับ …

(more…)

The Return Of Superman Thailand EP.21 : 12 สิงหาคม 2560

The Return Of Superman Thailand

รายการ : The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
เทปที่ 21 (EP. 21) “Chapter 11 : เธอได้ เรียนรู้อะไรบ้าง ในโลกอันกว้างใหญ่ Part 1”
ออกอากาศ : 12 สิงหาคม 2560
ติดตามชมรายการ The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. – 15.45 น.
ทางช่อง 7HD ดิจิตอลทีวีช่อง 35
รายละเอียด : ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว ย้อนหลัง พบกับ …

(more…)

The Return Of Superman Thailand EP.20 : 5 สิงหาคม 2560

The Return Of Superman Thailand

รายการ : The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
เทปที่ 20 (EP. 20) “Chapter 10 : ปู่ ย่า ตา ยาย Part 2”
ออกอากาศ : 5 สิงหาคม 2560
ติดตามชมรายการ The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. – 15.45 น.
ทางช่อง 7HD ดิจิตอลทีวีช่อง 35
รายละเอียด : ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว ย้อนหลัง พบกับ …

(more…)

The Return Of Superman Thailand EP.19 : 29 กรกฎาคม 2560

The Return Of Superman Thailand

รายการ : The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
เทปที่ 19 (EP. 19) “Chapter 10 : ปู่ ย่า ตา ยาย Part 1”
ออกอากาศ : 29 กรกฎาคม 2560
ติดตามชมรายการ The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. – 15.45 น.
ทางช่อง 7HD ดิจิตอลทีวีช่อง 35
รายละเอียด : ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว ย้อนหลัง พบกับ …

(more…)

The Return Of Superman Thailand EP.18 : 22 กรกฎาคม 2560

The Return Of Superman Thailand

รายการ : The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
เทปที่ 18 (EP. 18) “Chapter 9 : ทุกคนต้องมีการเริ่มต้น Part 2”
ออกอากาศ : 22 กรกฎาคม 2560
ติดตามชมรายการ The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. – 15.45 น.
ทางช่อง 7HD ดิจิตอลทีวีช่อง 35
รายละเอียด : ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว ย้อนหลัง พบกับ …

(more…)

The Return Of Superman Thailand EP.17 : 15 กรกฎาคม 2560

The Return Of Superman Thailand

รายการ : The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
เทปที่ 17 (EP. 17) “Chapter 9 : ทุกคนต้องมีการเริ่มต้น Part 1”
ออกอากาศ : 8 กรกฎาคม 2560
ติดตามชมรายการ The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. – 15.45 น.
ทางช่อง 7HD ดิจิตอลทีวีช่อง 35
รายละเอียด : ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว ย้อนหลัง พบกับ …

(more…)

The Return Of Superman Thailand EP.16 : 8 กรกฎาคม 2560

The Return Of Superman Thailand

รายการ : The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
เทปที่ 16 (EP. 16) “Chapter 9 : แบบอย่างของฉัน My Idol Part 2”
ออกอากาศ : 8 กรกฎาคม 2560
ติดตามชมรายการ The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. – 15.45 น.
ทางช่อง 7HD ดิจิตอลทีวีช่อง 35
รายละเอียด : ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว ย้อนหลัง พบกับ …

(more…)

The Return Of Superman Thailand EP.15 : 1 กรกฎาคม 2560

The Return Of Superman Thailand

รายการ : The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
เทปที่ 15 (EP. 15) “Chapter 9 : … Part 1”
ออกอากาศ : 1 กรกฎาคม 2560
ติดตามชมรายการ The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. – 15.45 น.
ทางช่อง 7HD ดิจิตอลทีวีช่อง 35
รายละเอียด : ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว ย้อนหลัง พบกับ …

(more…)

The Return Of Superman Thailand EP.14 : 24 มิถุนายน 2560

The Return Of Superman Thailand

รายการ : The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
เทปที่ 14 (EP. 14) “Chapter 8 : ลูกชายกับลูกสาว Part 2”
ออกอากาศ : 24 มิถุนายน 2560
ติดตามชมรายการ The Return Of Superman Thailand ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว
ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. – 15.45 น.
ทางช่อง 7HD ดิจิตอลทีวีช่อง 35
รายละเอียด : ลูกจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว ย้อนหลัง พบกับ …

(more…)

Page 2 of 41234